Avis legal

I. Objecte

Aquestes condicions generals (d'ara ençà "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis del portal www.elisabrunells.com (d'ara ençà "Portal") que la companyia Elisa Brunells amb domicili a Torrent de l'Olla 30, 08012 de Barcelona, posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la sola utilització del Portal, l'usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per Elisa Brunells en qualsevol moment. Els usuaris estan tanmateix, sotmesos a totes les condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions dels quals se'ls informi en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el previst en aquestes Condicions Generals i sense oposar-se a elles.


II. Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i llurs serveis

Elisa Brunells no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts; si fos raonablement possible, Elisa Brunells avisarà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament. Elisa Brunells no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure's a la manca de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o per deficiències en l'accés a les diferents pàgines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.


III. Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent als diferents articles de joieria és només orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per les novetats del sector.


IV. Utilització del Portal i els serveis pels usuaris

Malgrat que s'hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a l'efecte per part de Elisa Brunells, l'usuari s'abstindrà d'aconseguir o intentar aconseguir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o els serveis, emprant mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició o dels que es facin servir habitualment a aquest efecte a Internet.


V. Exclusió de responsabilitat dels continguts de Tercers

Elisa Brunells no és en cap cas responsable, ni directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.


VI. Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis situats fora del Portal

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l'accés a pàgines web o cites que són gestionades per tercers. Elisa Brunells no exerceix cap titularitat sobre ells, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, així doncs no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre les esmentades pàgines web o cites.


VII. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de Elisa Brunells o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de Elisa Brunells o del tercer titular dels drets, llevats els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir-se sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.


VIII. Protecció de Dades

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Elisa Brunells avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se'ls puguin demanar en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Llevat els camps en que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de manera secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Elisa Brunells en el Portal en cada moment. L'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats amb titularitat i responsabilitat de Elisa Brunells.


IX. Política antispam

Elisa Brunells és contrària al spamming. En tot cas Elisa Brunells reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluts en la recollida i tractament de dades personals. Tots els seus comentaris i suggeriments són summament valuosos per a nosaltres a fi de millorar. L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses. Tanmateix en els formularis d'entrada se li demana consentiment per si vol rebre informació comercial dels nostres productes. Cas que l'usuari hagi comunicat el seu consentiment i posteriorment el vulgui anul·lar haurà de comunicar-ho per escrit a Elisa Brunells.


X. Llei de consumidors

La informació de cada promoció amb productes per la seva comercialització, és orientativa i de caràcter general, estant subjecte a possibles canvis. Tota la informació relativa al R. D. 515/89 de 21 d?abril, es troba a disposició dels compradors a les nostres oficines de Torrent de l'Olla, 30- 08012- Barcelona.


XI. Dades registrals

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002 d?11 de juliol sobre els serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, adjunt es presenten les dades registrals de la societat matriu:

Elisa Brunells Isasi 37644707D, Torrent de l'Olla 30 - 08012 Barcelona


XII. Llei Aplicable i Fur

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, Elisa Brunells i l'usuari, amb renúncia expressa al fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.